Veilig Voor NederlandPrivacy Statement

 1. Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor Veilig voor Nederland. Voor de uitvoering van de werkzaamheden en het verrichten van diensten is Veilig voor Nederland genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken.

Veilig voor Nederland streeft ernaar de privacy en veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geeft u informatie over hoe Veilig voor Nederland met persoonsgegevens om gaat. De Privacyverklaring beschrijft ook uw rechten en hoe u deze tegenover Veilig voor Nederland kunt uitoefenen.

 1. Om welke persoonsgegevens gaat het?

2.1          Veilig voor Nederland verwerkt onder andere titel, geslacht, naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankgegevens, verzekerings-, financieel, krediet- of faillissementsverleden, IP-adres van de computer waarmee u de website bezoekt (zie hierna ook onder “Cookies”), en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere hierna genoemde verwerkingsdoelen.

2.2          Indien u solliciteert bij Veilig voor Nederland worden mogelijk ook uw CV, begeleidende brief met referenties, geboortedatum en/of identificatienummer en uw foto verwerkt.

 1. Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Veilig voor Nederland verwerkt persoonsgegeven in het kader van:

– Het uitvoeren van de overeenkomst zoals tussen Veilig voor Nederland en de opdrachtgever/inlener is gesloten.

– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

– Het onderhouden van contact met u.

– Het verbeteren en beveiligen van de website van Veilig voor Nederland.

Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt omdat dit noodzakelijk is ter bescherming van iemands vitale belangen (bijv. in het geval van ongelukken of incidenten) of omdat dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Veilig voor Nederland opgedragen is.

 1. Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van de persoonsgegevens?

Veilig voor Nederland verwerkt persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan Veilig voor Nederland persoonsgegevens mag verwerken zijn:

 • Toestemming. Als aan u toestemming is gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst. Indien u met Veilig voor Nederland een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, verwerkt Veilig voor Nederland persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren / sluiten van de overeenkomst noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting.
 • Gerechtvaardigd belang. Veilig voor Nederland mag ook persoonsgegevens verwerken als het gerechtvaardigd is en er geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op uw privacy. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan administratieve of onderzoeksdoeleinden, of de verbetering van de kwaliteit van de vanuit Veilig voor Nederland te leveren diensten, voor marketingdoeleinden, personeels- en salarisadministratie en IT-infrastructuur.
 1. Op welke manier worden de persoonsgegevens verkregen?

Veilig voor Nederland verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekend maakt (onder meer door contactgegevens achter te laten op formulieren, de website van Veilig voor Nederland te bezoeken, telefonisch contact, contact van persoon tot persoon, etc.), of omdat zij deze in het kader van de met u gesloten overeenkomst (of één van de andere verwerkingsdoelen, zie hiervoor) van derden (of algemene informatiebronnen) verkrijgt.

 

 1. Worden de persoonsgegevens uitgewisseld met derden?

Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen Veilig voor Nederland en u gesloten of nog te sluiten overeenkomst en wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld door uw persoonsgegeven te delen met vertegenwoordigers, tussenpersonen en (mogelijke) samenwerkings-/zakenpartners (zoals IT-dienstverleners; marketingdienstverleners; verzekeringsmaatschappijen, schadebeheerders, gegevensopslagbedrijven, onderzoeks- en ontwikkelingsorganisaties).

In bepaalde specifieke gevallen kan het zo zijn dat Veilig voor Nederland uw persoonsgegevens verstrekt aan een overheidsinstantie, wettelijke instantie, toezichthouder of handhavende instantie.

 1. Worden de persoonsgegevens veilig bewaard?

Veilig voor Nederland  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Veilig voor Nederland streeft er naar om verlies of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wanneer zich toch een datalek voor doet, stelt Veilig voor Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens indien nodig hiervan op de hoogte.

 1. Geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Veilig voor Nederland zal uw persoonsgegeven niet doorgeven aan een partij buiten de EER.

 1. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Veilig voor Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

 1. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens?

U heeft het recht om Veilig voor Nederland te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om gegevens te wissen. Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Indien u gebruik wilt maken van de hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Veilig voor Nederland per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Coockies

Veilig voor Nederland maakt op de website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestand met gegevens dat op de harde schrijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone uitgelezen of opgeslagen wordt, of in de sessie van uw browser staat. De website van Veilig voor Nederland maakt gebruik van de volgende cookies.

 • Noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft over het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.
 • Analytische cookies. Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor Veilig voor Nederland de site kan optimaliseren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Veilig voor Nederland heeft hier geen invloed op. Veilig voor Nederland heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.
 • Social Media Plugins. Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst. Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op sociale media. Veilig Voor Nederland heeft geen invloed op hoe sociale media omgaat met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van desbetreffende sociale media. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacyvoorwaarden.

Cookies verwijderen. Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaatst, verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internetbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.). Raadpleeg uw internetbrowser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

 1. Andere websites

Op de website van Veilig voor Nederland kunt u links naar andere websites aantreffen. Veilig voor Nederland kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 1. Kan de privacy verklaring gewijzigd worden?

Veilig voor Nederland houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

 1. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Veilig voor Nederland via:

Veilig voor Nederland

Straatnaam

Postcode

Telefoonnummer

E-mailadres